Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteitsbeleid

Om aan de eisen, wensen en behoeften van onze klanten te voldoen, verklaart Personeels-Team.nl dat er gewerkt wordt volgens een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op het PDCA-model.

Er is voortdurende aandacht voor het verhogen van de kennis en ervaring binnen de organisatie, het verbeteren van het overzicht binnen de organisatie en het verlagen van de werkdruk binnen de organisatie.

De kracht van Personeels-Team.nl ligt in het initiatiefrijk zien van nieuwe kansen binnen de markt, de persoonlijke aanpak richting onze klanten en uitzendkrachten en het flexibel kunnen handelen. Ook zullen wij gestructureerd blijven werken aan verbeteringen.

De directie heeft zicht tot taak gesteld er op toe te zien dat het door haar geformuleerde kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen bekend zijn bij de medewerkers, voor zover deze werkzaamheden verrichten welke onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem.

De directeurs nemen zelf de verantwoordelijkheid omtrent de kwaliteit en zullen de namens de directie vastgestelde kwaliteitssysteem beheren zodat het de actuele situatie weergeeft.

Het beleid van de directie is tevens gericht op het voortdurend verbeteren van de functionaliteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Daartoe worden jaarlijks meetbare doelstellingen geformuleerd met bijbehorende werkplannen. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en getoetst aan de geformuleerde doelstellingen.

 

Back To Top